História NCEGŠ

Vznik Národného centra európskych a globálnych štúdií

Vznik Národného centra európskych a globálnych štúdií bol iniciovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR z roka 2006. „Vláda je si vedomá zodpovednosti za strategický rozvoj Slovenskej republiky s cieľom akceptovania trvalo udržateľného rozvoja, nielen v národnom, ale aj v európskom kontexte. Z uvedeného dôvodu a najmä v súvislosti s vypracovaním a prijatím dlhodobej vízie Slovenska a potrebnej koordinácie vytvorí podmienky pre vznik Národného centra európskych a globálnych štúdií SR.“ Centrum zahájilo svoju činnosť rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ako gestora realizácie časti programového vyhlásenia, ktorým minister oznámil súhlas so zriadením „Národného centra európskych a globálnych štúdii SR (NCEGŠ)“, pri Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bolo zároveň rozhodnuté, že na činnosť NCEGŠ budú účelovo pridelené z ministerstva finančné prostriedky a Centrum bude realizovať aktivity na základe spracovanej a schválenej koncepcie činnosti.“

Hlavné vedecko-výskumné výstupy.

Ťažiskovými výstupmi NCEGŠ bolo spolu päť vedecko-aplikačných monografii, ktoré netradičným spôsobom predstavilo základné atribúty spoločnosti na Slovensku v kontexte s najaktuálnejšími politickými, sociálno-ekonomickými a environmentálnymi trendmi, existujúcimi a predvídateľnými v európskom a globálnom priestore.

  1. Ivanička, K. a kol. 2009. Kreativita, invencia, inovácia – stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-2761-3.
  2. Ivanička, K. a kol. 2010. Overcoming Crisis – Creation of the New Model for Socio-Economic Development of Slovakia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-2882-5
  3. Ivanička a kol. 2010. Economic Aspects of Social Justice and Human Rights. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-3004-0
  4. Ivanička, Koloman et al: Resources of The Slovak Republikc as a factor of development strategies in European and global space. Vydavateľstvo EKONÓM v Bratislave, 2011, s. 664, ISBN 978-80-225-3204-

Monografie sa vyjadrili predovšetkým k týmto závažným témam:

  • nevyhnutnosť viesť spoločnosť ku kreativite, inováciám a invenciám (reakcia na rok 2009, vyhlásený EÚ za rok kreativity a inovácií); stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR,
  • vývoj spoločnosti v postkrízovom období – tvorba nového modelu sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska,
  • ekonomické a sociálne aspekty sociálnej spravodlivosti a ľudských práv (reakcia na rok 2010 vyhlásený EÚ za rok boja proti chudobe a sociálnej odlúčenosti),
  • zmeny stratégie k využívaniu prírodných a ľudských zdrojov – analýza zdrojov vo vzťahu k sociálno-ekonomicko-ekologickému rozvoju a k modelu trvalej udržateľnosti Slovenska. Príprava k Svetovému summitu o trvalo udržateľných zdrojoch, Rio 2012 – príspevok Slovenska.

Všetky tieto monografie, ako aj monografia  riaditeľa  NCEGŠ prof. Ivaničku “Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v integrujúcej sa Európe“; Vydavateľstvo EKONÓM 2010, ISBN 978-80-225-2937-2.; prezentujú nové modely sociálno-ekonomického rozvoja krajiny, keďže doterajšie európske a svetové rozvojové modely sa ukazujú ako neúčinné. Publikácie vyšli v dvojjazyčnej mutácií s jednoznačným cieľom, aby sa aj zahraničné inštitúcie oboznámili s progresívnym dianím na Slovensku.

Ďalší vývoj činnosti Centra sa dostal postupne do náročnej  situácie. V dôsledku neposkytnutia účelových prostriedkov v ďalších rokoch priamo z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR ako doteraz, bol chod NCEGŠ postupne utlmovaný pretože sa používali len usporené prostriedky. Na základe uvedených skutočnosti preto plniť zámery v zmysle programového vyhlásenia vlády SR bolo pre NCEGŠ ďalej veľmi zložité. Centrum prešlo následne k hľadaniu sponzora do súkromnej sféry.

Za takejto situácie v porovnaní s činnosťou NCEGŠ v oveľa náročnejších podmienkach bola vydaná piata monografia: Ivanička, Koloman et al: New model of socio-economic sustainable development of the Slovak Republic. Vydavateľ: Inštitút aplikovaného manažmentu, Trenčín, apríl 2012, ISBN 978-80-89600-02-1. Monografia mála ambíciu participovať na príprave svetového summitu RIO + 20, ktorý sa konal v júni 2012 v Rio de Janeiro. Že sa tento zámer podarilo splniť hovorí požiadavka ministra Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zabezpečenie 20 ks monografii, ktoré použil na reprezentatívne účely priamo na rokovaní summitu.

Zámery prijaté vo viacročnom programe sa ďalej realizovali, len individuálne formou dohôd bývalých spolupracovníkov v iných vecne blízkych inštitúciách. Daná situácia vytvorila logicky potrebu koordinovaného jednotného postupu do budúcnosti. Idea  vrátiť sa k pôvodnému zámeru a pokračovať v napĺňaní pôvodných koncepcii, pretože sú to stále veľmi aktuálne témy pre Slovensko, viedlo k vytvoreniu integrálnej inštitúcii.

Činnosť NCEGŠ –  Národného centra európskych a globálnych štúdií v súčasnosti je realizovaná formou občianskeho združenia. Jeho jadro tvoria bývali pracovníci a pôvodná vytvorená osvedčená sieť externých spolupracovníkov.

Tvorivo nadväzujeme na Národné centrum európskych a globálnych štúdii SR (NCEGŠ), vzniknuté na základe už spomínaného Programového vyhlásenia vlády SR. Zameranie je však rozšírene o aktuálne otázky stratégie EÚ Európa 2020. Sú prispôsobené špecifickým problémom, ktorým Slovensko čelí a týkajú sa širokého spektra tém ako napr. stav verejných financií, reformy dôchodkových systémov, opatrenia na tvorbu pracovných miest a na boj proti nezamestnanosti, vzdelávanie a výzvy v oblasti vedy, výskumu a inovácií, rozvoj cezhraničnej spolupráce, efektívne využívanie štrukturálnych fondov EÚ atď.