Aktivity občianského združenia

FINANČNÉ VZŤAHY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A EURÓPSKOU ÚNIOU

Je prvou domácou odbornou monografiou, ktorá podáva ucelený obraz o finančným vzťahoch politiky súdržnosti EÚ a SR na základe historického kontextu, za obdobie 20 rokov od pristúpenia SR do EÚ v roku 2004. Monografia približuje slovenskému čitateľovi hlavne alokácie zdrojov poskytnutých EÚ prostredníctvom fondov a ich využívanie v SR počas celého 20 ročného obdobia, v jednotlivých programových obdobiach.

Míľniky vývoja 30 rokov SR

V odbornej štúdii vypracovanej členmi OZ NCEGŠ a externých spolupracovníkov sú zachytené rozhodujúce udalosti úspešného vývoja samostatnej Slovenskej republiky od jej vzniku 1.1.1993.

VYUŽÍVANIE FONDOV EU

Finančné prostriedky z fondov EÚ sa dlhodobo využívajú na Slovensku nie celkom úspešne. Znamenajú však rozhodujúce investície v národnom hospodárstve. Tendencia ich využívania v nasledujúcom strednodobom časovom horizonte vytvára veľké obavy, že veľká ich časť zostane nevyužitá.

SPRÁVA O ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA NCEGŠ ZA ROKY 2016 – 2021

Pojem identita Európskej únie patri ku konceptom, ktorých vyčerpávajúca definícia je predmetom tvorivých sporov. Nová odborná monografia autora predsedu OZ NCEGŠ sa snaží byť prínosom v jej definovaní tým, že sa svojou podstatou zameriava na príklady politik s ktorými sa občania EÚ najviac stretávajú a tak sa s ňou do určitej miery identifikujú. Publikácia je podporená Literárnym fondom.

UTVÁRANIE A FORMOVANIE IDENTITY EURÓPSKEJ ÚNIE

V spolupráci s Maticou slovenskou naše OZ NCEGŠ sa podieľalo na vytvorení ďalšej odbornej monografie. Cieľom bolo priblížiť čitateľovi hlavne trendy pôsobenia politik EÚ na sociálnoekonomický vývoj Slovenska a jeho bezpečnostné otázky od vstupu do EÚ a NATO.

PÄTNÁST ROKOV VÝVOJA INTEGRÁCIE SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE

S podporou Literárneho fondu vypracoval predseda OZ NCEGŠ recenzovanú odbornú monografiu z príležitosti 15 výročia pristúpenia Slovenskej republiky do Európskej únie, kde je zachytený vývoj kohéznej politiky za celé obdobie.

KOHÉZNA POLITIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO VSTUPE DO EU

Naše Občianske združenie NCEGŠ – Národné centrum európskych a globálnych štúdií pokračovalo vo svojej aktívnej činnosti. Spolu s Maticou slovenskou vydalo vedeckú monografiu k 25 výročiu vzniku Slovenskej republiky. K jej vypracovaniu prispeli, predseda Ondrej Barič, ako vedecký redaktor a Peter Kijovský ako výkonný redaktor aj so svojimi príspevkami.

Vývoj samostatnej Slovenskej republiky od jej vzniku za uplynulých 25 rokov si žiadal podrobnejšie zhodnotenie, predovšetkým v rozhodujúcich oblastiach jej politicko-hospodárskeho života. K vedeckému jadru monografie hodnotne prispeli niektorí významní slovenskí vedci, politici, manažéri. alebo pedagógovia, ako napr. Juraj Hraško, Sergej Kozlík, Jaroslav Chovanec, Július Binder, Jaroslav Husár, Anton Hrnko, Pavol Hrivík a ďalší.

25 ROKOV ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Druhá odborná monografia v poradí NCEGŠ, rozširuje problematiku súdržnosti k prvej nami vydanej monografii k Dunajskej stratégii.

VYUŽÍVANIE FONDOV POLITIKY SÚDRŽNOSTI NA SLOVENSKU

Tematická vedecká monografia. Obsahovo reaguje predovšetkým na dosiahnuté výsledky makroregionálnej Dunajskej stratégie. Základom je 5 výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré sa konalo 3-4 novembra 2016 v Bratislave

HLAVNÉ SMERY ROZVOJA DUNAJSKEJ STRATÉGIE